Abafundi b'indimo barahamagarirwa kuba akarorero muvy'indimo

Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yakiriye mu biro iwe Jean Mutabazi umuhinga mukugwiza imbuto zirobanuye.

Abafundi b'indimo barahamagarirwa kuba akarorero muvy'indimo

Kuri uno wa mbere igenekerezo rya 08 Ruhuhuma, ku kirimba Kwa Ntare, umukuru w’igihugu Nyakubahwa Evariste NDAYISHIMIYE yakiriye Jean Gatabazi umwenegihugu avuka mu ntara ya Kirundo komine Bwambarangwe asanzwe arwiza imbuto zirobanuye.


Jean Gatabazi amenyesha ko muvyo baganiriiye n’umwubahwa umukuru w’igihugu harimwo ico kuraba ivyokorwa mubijanye noguhamarira abenegihugu kurima kijambere, baganiriye kandi  kubijanye n’ubuhinga bwokoreshwa kugira hagwizwe umwimbu. Amenyesha ko hakoreshejwe ubuhinga bwa kijambere muvy’uburimyi hakongerwako gukoresha imbuto zirobanuye ziva mu kigo ISABU kiraba ivy’imbuto zikoreshwa mu gihugu ko umwimbu wogwira naho  biboneka ko amatongo atera yaga mu gihugu c’Uburundi.
Yaboneyeho akaryo ko guhamagarira ababafundi b'indimwo gufata iya mbere mu kwerekana akarorero keza mubijanye n'indimo no kurima.

Umukuru w'igihugu yasavye abo bose bafise ubumenyi n'ubuhinga muvy'ukurima kijambere ko bobwigisha abandi kugira umwimbu ushware hose muri bose.