AMAZI Y IKIYAGA TANGANYIKA AGUMA YIYONGERA CANE MUGISAGARA CA BUJUMBURA .

AMAZI Y IKIYAGA TANGANYIKA AGUMA YIYONGERA CANE MUGISAGARA CA BUJUMBURA .
AMAZI Y IKIYAGA TANGANYIKA AGUMA YIYONGERA CANE MUGISAGARA CA BUJUMBURA .

Umushikiranganji ajejwe igisata c'ingenzi Immaculée  Ndabaneze avuga ko igisagara ca Bujumbura n'ico kigeramiwe n'iduga ry'amazi y'ikiyaga ca Tanganyika ugereranije nibindi bisagara bikuru vyo mubindi bihugi biri ku nkengera z'ico kiyaga. 

Mugihe umushikiranganji ajejwe igisata c'ingenzi Immaculée  Ndabaneze yariko asozera uruganda rwo kurabira hamwe icokorwa mu ntumbero yo gukingira ikiyaga Tanganyika no kubijanye n'ikivuko ca Bujumbura kigeramiwe,
Immaculée Ndabaneze yamenyesheje ko bagiye gukorana n'abahinga barabire hamwe icokorwa  vyihuta mu gukingira ico kiyaga ca Tanganyika.