GUKOTESHA IBIRASI CANKE IKIBANZA C'ISHURE IRYARIRYO RYOSE VYAHAGARITSWE MU BURUNDI

GUKOTESHA IBIRASI CANKE IKIBANZA C'ISHURE IRYARIRYO RYOSE VYAHAGARITSWE MU BURUNDI
GUKOTESHA IBIRASI CANKE IKIBANZA C'ISHURE IRYARIRYO RYOSE VYAHAGARITSWE MU BURUNDI
GUKOTESHA IBIRASI CANKE IKIBANZA C'ISHURE IRYARIRYO RYOSE VYAHAGARITSWE MU BURUNDI

Nkuko tubisanga mw'ikete ryo kuwa 5 Ndamukiza 2021, umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu , iterambere rusangi n'umutekano Gervais Ndirakobuca asaba ba Buramatari bose hamwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura guharika ibikorwa bidashemeye vyahora bikorwa n'abayobozi b'amashure yaba aya Reta canke ayikorera utwabo.

Ivyo bikorwa navyo ni ugukotesha ibirasi vy'amashure canke ibibanza bikaba vy'ishure ngo bikorerwemwo ubunywero,uburiro ,amashengero canke ibibanza vyo kwinonoreramwo imitsi (salle de sport) .

Umushikiranganji akaba avuga yuko ivyo bikorwa bigira ingaruka zitari nziza kubanyeshure kandi bigatuma basamara.