I Bururi, Umukuru w'igihugu arasaba abenegihugu kudomako urutoki abajejwe intwaro bitwara nabi bagasubiza inyuma igihugu

I Bururi, Umukuru w'igihugu arasaba abenegihugu kudomako urutoki abajejwe intwaro bitwara nabi bagasubiza inyuma igihugu

Kuri uyu wa 18rusama 2021 umukuru w'igihugu c'uburundi nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yatanze inyigisho zo gukunda no kuzirikana igihugu abatowe n'abajejwe intwaro muntara ya Bururi hamwe n'abarongoye imigambwe muri iyo ntara.

Umukuru w'igihugu c'uburundi yibibukije izo ndongozi ko intwaro ibereye ariyo nzira ishikana Uburundi kw'iterambere rirama ati umwanya wokwicara waraheze, nzoruhuka ari uko umurundi wese atunganirijwe akaronswa ivyo arekurirwa vyose n'amategeko atagisabwe, kandi namwe ndabasavye kumfatirako akarorero kugira ngo mube abakozi b'ukuri b'abanyagihugu babizigiye .Nanje sinzokwigera narimwe nihanganira abarya ibiturire hamwe n'abarenganya abo bari bajejwe gutunganiriza.

Umukuru w'igihugu c'uburundi Varisito NDAYISHIMIYE ivyo yabivuze kubera ko hariho abajejwe intwaro n'abarongoye imigambwe bahora bagararagaza inyifato yokwikunda aho gutunganiriza abanyagihugu ahubwo akaba aribo bitunganiriza.

Yasavye abanyagihugu kudomako urutoke uwo wese arenganya, abarenganya hamwe n'abanyonora amatungo ya Reta kugira ngo bahanwe hisunzwe amategeko y'igihugu.