IYAKIRWA RY'UWUSERUKIRA ISHIRAHAMWE RYITAHO AMAGARA Y'ABANTU KW'ISI OMS MU BURUNDI. 

IYAKIRWA RY'UWUSERUKIRA ISHIRAHAMWE RYITAHO AMAGARA Y'ABANTU KW'ISI OMS MU BURUNDI. 

Kuri uyu wa kane igenekerezo rya 15 Mukakaro 2021,umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yarakiriye uwuserukira mu Burundi ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu kw'isi OMS.

Muvyo baganiriye harimwo ibijanye n'ugufashanya hagati y'iryo  shirahamwe mpuzamakungu  hamwe na Fondation Bonne Action Umugiraneza irongowe na Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye mu gisata c'amagara y'abantu muvyo guhangana ubumenyi ku kibazo c'imigera ya Hébatite 
Baragarutse ahanini ku bijanye n'ugushira inguvu hamwe.

Dr.Xavier Crespin yaboneyeho akaryo ko gutumira Umutambukanyi wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu mu birori vy'umusi mpuzamakungu wahariwe kugwanya imigera ya Hébatite bizoba igenekerezo rya 28 Mukakaro 2021.