Ngozi: IBITIGIRI VY'ABANA BAGWARA BIGUMA VYIYONGERA KUBERA IHINDAGURIKA RY'IBIHE.

Ngozi: IBITIGIRI VY'ABANA BAGWARA BIGUMA VYIYONGERA KUBERA IHINDAGURIKA RY'IBIHE.

Amezi abiri araheze abana bagwarira ku bitaro bikuru vy'intara ya Ngozi ibitigiri vyariyongeye aho bishika abana bakaryama ari babiri canke barenga kugitanda kimwe c'umugwayi.

Nkuko bivugwa na Muganga Guillaume Ntawukuriryayo arongoye ivyo bitaro asigurako mu gihe c'imvura abana bagwara cane kubera ihindagurika ry'ikirere

Mu gihe igisata c'abana(pédiatrie) gifise ubushobozi bwo kwakira abana bagwaye 80 asigurako hageze igihe ivyo bitaro vyakira abana Bari hagati 115 na 120 .

Ngo mubihe vy'imvura abana barakunda kugwara indwara zitandukanye nko gucibwamwo, guhema nabi hamwe na malaria.

Uwo arongoye ivyo bitaro aremeza ko uko imvura igenda igabanuka ariko n'ibitigiri vy'abana bagwara bigenda bigabanuka.