UMUGAMBWE CNDD FDD USABA ABAGUMYABANGA KUZIRIKANA AHO BAVUZE N'IYO BAJA

UMUGAMBWE CNDD FDD USABA ABAGUMYABANGA KUZIRIKANA AHO BAVUZE N'IYO BAJA

Kuri uyu wa kane igenekerezo rya 27 Rusama 2021,nkuko bisazwe umusi ugira kane wanyuma usozera ukwezi  umugambwe wa CNDD  FDD wama utunganya amasengesho wo gukengurukira Imana .

Kuri uyu musi wa kane ayo  masengesho yatunganijwe kurufatiro dusanga mw'ijambo ry'Imana 1 samuel 16,12c-13c "Umukama abwira Samuel :va hasi umusige

amavuta n'uwo! Samuel yakira rya hembe  ry'amavuta ,ayamusigira hagati ya benewabo."

Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD nyakubahwa Reveriyano NDIKURIYO yashimiye Imana yazigamye Uburundi n'abarundi muri uku kwezi kwa Rusama yongeye kandi anatera ivyatsi abansi b'igihugu n'abenegihugu bamaze imisi badurumbanya umutekano.
Yongeye arahoza abenegihugu babuze ab'abo bivuye ku migwi y'inkozi zikibi n'abambuzi  bamaze imisi batera ubwoba abenegihugu bitekaniye kandi bibereye  mu bikorwa vy'iterambere.

Nyakubahwa Reveriyo NDIKURIYO yagize ati : "Turashimiye Imana itujabukije ukwezi kwa Rusama ,mu mahoro n'umutekano n'aho abansi batava kw'izima. 
(...)Sogokuru wacu niwe yavuze ati "Intumva zamaho" yongeye ati : "Ntihagire uwibagira iyo twavuye ".

Umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD yongeye aributsa kandi abagumyabanga ko buca  twinjira mu kwezi kwa Ruheshi aho twibuka  Imboneza yacu Nkuru Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA, yasavye abagumyabanga kwama bagendera iragi yadusigiye ,aho yagize ati : "Dusubire inyuma twibuke iragi yadusigiye adusaba y'uko "Twosenga dukora ,tugakora dusenga"kandi uwashize imbere ibikorwa agashira imbere gusenga ntiyamaramaye.

Umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD yasozereye ijambo ryiwe ahamagarira abagumyabanga kuzirikana igihugu tumenye iyo tuva n'iyo tuja.