URWARUKA RWO MU NTARA YA RUYIGI RUGIYE KURONSWA IMFASHANYO YO GUTANGUZA IMIGAMBI YO KWITEZA IMBERE.

1.

Igenekerezo rya 03 Mukakaro, uko umwaka utashe, igihangange mu gukina amareresi John K-ay yama ahimbaza umunsi w'ivuka ryiwe.

Kuri uwo munsi. John K-ay yawuhariye ibikorwa vy'ubugiraneza.
John K-ay igihe yaza myburundi, yaragendeye intara zitari nke z' igihugu c'uburundi. Muri izo ngendo yararonse akaryo ko kuyaga  na bamwe bamwe mu rwaruka na cane cane kubijanye n'ubuzima babayemwo.
Jean Ndayishimiye abenshi bita John K-ay mu kiyago yagiranye n'urwo rwaruka yasanze urwaruka ryinshi mu burundi  rushobora  kumara kaminuza ariko ntiruronke akazi,  ubumenyi nubwenge bikamubana impfagusa.
Nimuriyo ntumbero yagize ati :" Jewe sinofasha bose ariko nokora uko nshoboye kwose ngafashe bamwe hanyuma nabo bazofashe abandi."

Kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 29 Ruheshi 2021,John K-ay y'amenyesheje ko ingingo kw'igenekerezo rya 3 Mukakaro 2021 azsohora itangazo ry'ukuntu agiye gufasha urwaruka rwo mu ntara ya Ruyigi, aho ategekanya uburyo bwo kubafasha gutanguza urudandazwa . 

Igikorwa c'ubugiraneza nkico John K-ay yaramaze kugikora mubitaro Prince Regent Charles mukugarukira kubarwariye muri ivyo bitaro hamwe no mu Gatumba, aho yatanze imfashanyo igizwe n'ibifungurwa hamwe n'ibindi umuntu akenera mu buzima bwa minsi yose kubenegihugu batewe n'umwuzurira w'amazi.